Změna práv spotřebitelů ve vztahu k digitálním produktům

2021-06-15, JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.


Pojem "digitální produkt" používám v tomto článku pro zjednodušení, když se právní úprava týká tří kategorií: digitálního obsahu (nejrůznější aplikace, nahrávky a videa), digitálních služeb (sdílení souborů, cloudové služby) a zboží s digitálním prvkem (smart hodinky, smart televize apod.).

Jedná se o směrnici 2019/770 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb a směrnici 2019/771 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES, která zakotvuje nová práva spotřebitelů při koupi zboží s digitálními prvky. Transpoziční lhůta směrnic končí 1. července letošního roku. 

Digitální obsah a služby a zboží s digitálním prvkem

Směrnice se týkají tří produktů s digitálním prvkem: digitálního obsahu, digitálních služeb a zboží s digitálním prvkem. Jaký je mezi nimi rozdíl? 

Digitálním obsahem se rozumí data, která jsou vytvořena a poskytována v digitální podobě. Digitální službou je služba, která umožňuje spotřebiteli vytvářet, zpracovávat nebo uchovávat data v digitální podobě nebo k nim mít přístup, nebo služba, která umožňuje sdílení dat v digitální podobě nahraných nebo vytvořených spotřebitelem či jinými uživateli této služby nebo jakoukoli jinou interakci s těmito daty. 

Směrnice o digitálním obsahu a službách se vztahuje na počítačové programy a aplikace, videosoubory, audiosoubory, hudební soubory, digitální hry nebo e-knihy (digitální obsah), služby sdílení videa nebo jiných souborů, zpracování textu v cloud computingu nebo sociálních médií (digitální služba) bez ohledu na způsob zpřístupnění nebo přenosu. 

Zbožím s digitálními prvky jsou veškeré hmotné movité předměty, které obsahují digitální obsah či digitální službu nebo jsou s digitálním obsahem či digitální službou propojeny, a to takovým způsobem, že by nepřítomnost digitálního obsahu či digitální služby bránila tomu, aby dané zboží plnilo své funkce. Směrnice o prodeji zboží dopadá na výrobky jako chytrý telefon, hodinky, apod. 

Pokud je zboží propojeno s digitálním obsahem nebo službou nebo je obsah nebo služba obsažena ve zboží, budou se na obsah nebo službu vztahovat pravidla o prodeji zboží. Stejné pravidlo platí, jestliže jsou obsah nebo služba zahrnuty v kupní smlouvě, nebo jsou běžnou součástí zboží stejného druhu a spotřebitel by je mohl rozumně očekávat. Zda je poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby, které jsou ve zboží obsaženy nebo s ním propojeny, součástí kupní smlouvy s prodávajícím, bude záviset na obsahu této smlouvy. Jestliže si kupující musí opatřit digitální obsah nebo službu sám, budou se na tento obsah nebo službu vztahovat speciální ustanovení upravující tyto produkty.

Zajímavé je řešení úplaty za obsah nebo službu. Úplatou za digitální obsah nebo službu nemusí být pouze peníze, ale i jen osobní údaje. Osobní údaje jsou úplatou, pokud nejsou poskytovány za účelem poskytování obsahu nebo služby, nebo k plnění požadavků zákona. Typickým právním důvodem pro zpracování osobních údajů bude tedy souhlas kupujícího. Na zpracování osobních údajů se vztahují obecná pravidla podle GDPR.

Soulad digitálních produktů

Digitální obsah a služba a zboží s digitálním prvkem musí odpovídat požadavkům, které jsou ve směrnicích stanoveny. Směrnice tyto požadavky dělí na subjektivní (subjektivní soulad) a objektivní (objektivní soulad).

Subjektivní soulad znamená, že produkt bude odpovídat smlouvě se spotřebitelem, co se týče popisu, kvality, funkčnosti, kompatibility, apod. Subjektivní soulad dále znamená, že produkt bude vhodný pro konkrétní účel uvedený ve smlouvě, bude poskytnut s příslušenstvím, pokyny a návodem k instalaci (u obsahu nebo služby s asistenční službou) a bude aktualizován podle smlouvy. 

Objektivním souladem se rozumí soulad s obvyklými parametry produktu nebo soulad s rozumným očekáváním spotřebitele. Produkt musí být vhodný k účelům, pro které by se produkt stejného druhu obvykle použil, musí mít vlastnosti a výkonnostní parametry, a to i co se týče funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, které jsou obvyklé pro produkt stejného druhu a které může spotřebitel rozumně očekávat. Produkt musí být poskytnut s veškerým příslušenstvím a pokyny, jež může spotřebitel rozumně očekávat. Toto se týká i aktualizací. Ty musí být poskytovány podle smlouvy. Jestliže ujednání o aktualizacích smlouva neobsahuje, musí být aktualizace u zboží s digitálním prvkem zabezpečeny po dobu dvou let od dodání zboží, pokud smlouva nezajišťuje nepřetržité poskytování obsahu nebo služby po dobu delší než dva roky, nebo po dobu, po kterou je může spotřebitel rozumně očekávat, bude-li produkt poskytován jednorázově. 

Pokud smlouva stanoví, že digitální obsah nebo digitální služba mají být poskytovány nepřetržitě po určitou dobu, musí být digitální obsah nebo digitální služba v souladu po celé toto období. O odchylce se souladem musí být spotřebitel informován a musí s ní vyslovit souhlas.

Odpovědnost za nesoulad

Obchodník je odpovědný za nesoulad produktu se smlouvou nebo s požadavky směrnice. Nesouladem se rozumí jiným slovem vada produktu. Pokud bude zboží dodáno nebo obsah či služba poskytnuta jednorázově odpovídá obchodník v okamžiku převzetí zboží nebo zpřístupnění obsahu a dále po dobu dvou let, během nichž se nesoulad projeví. U plnění po určitou dobu odpovídá obchodník za soulad po dobu trvání závazku. Pokud spotřebitel prokáže nesoulad, odpovídá za něj obchodník v případě jednorázového plnění po dobu jednoho roku a po dobu trvání smlouvy v případě poskytování obsahu nebo služby po určitou dobu. 

Důkazní břemeno tíží obchodníka, který musí prokázat, že digitální obsah nebo digitální služba byly v uvedeném okamžiku nebo období v souladu se smlouvou nebo s pravidly směrnice. Důkazní břemeno nepřechází na obchodníka jen tehdy, pokud prokáže, že digitální prostředí spotřebitele nebylo kompatibilní s technickými požadavky digitálního obsahu nebo digitální služby, a pokud obchodník spotřebitele o těchto požadavcích jasně a srozumitelně informoval před uzavřením smlouvy.

V případě nesouladu má spotřebitel právo na opravu nebo výměnu, resp. na uvedení do souladu nebo na přiměřenou slevu. Spotřebitel má také právo odstoupit od smlouvy. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jen, pokud je nesoulad významný. Důkazní břemeno ohledně toho, zda je nesoulad významný, nebo nikoli, nese obchodník.

Ukončení smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo služeb

V případě odstoupení od smlouvy vrátí obchodník spotřebiteli zaplacenou cenu podle smlouvy. Pokud se nesoulad vyskytoval jen po určitou dobu, vrátí obchodník spotřebiteli jen poměrnou část zaplacené ceny. Zajímavé bude, jak se vrácení ceny bude řešit, pokud budou úplatou osobní údaje.

Obchodník se při ukončení smlouvy musí zdržet používání jakéhokoli obsahu (kromě osobních údajů), který poskytl nebo vytvořil spotřebitel při používání digitálního obsahu nebo digitální služby, s výjimkou případů, kdy tento obsah nelze využít mimo rámec digitálního obsahu nebo digitální služby, nebo souvisí pouze s činností spotřebitele při používání digitálního obsahu nebo digitální služby. Zdržení se používání obsahu neplatí ani tehdy, jestliže byl obsah obchodníkem sloučen s jinými daty a nemůže být, nebo jen s vynaložením nepřiměřeného úsilí, oddělen, nebo obsah vytvořil spotřebitel společně s dalšími osobami a jiní spotřebitelé tento obsah mohou i nadále používat.

Co se týče osobních údajů spotřebitele, musí obchodník dodržovat povinnosti podle GDPR.

V případě, že byl digitální obsah poskytnut na hmotném nosiči, je spotřebitel povinen jej na žádost obchodníka a na jeho náklady vrátit bez zbytečného odkladu. Pokud se obchodník rozhodne požádat o vrácení hmotného nosiče, učiní tuto žádost do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí spotřebitele ukončit smlouvu. 

Spotřebitel může také odstoupit od smlouvy, pokud obchodník digitální obsah nebo službu upravil nad rámec toho, co je nezbytné pro zachování souladu a pokud úprava významně negativně ovlivňuje jeho přístup k digitálnímu obsahu nebo službě nebo jejich používání. Právo odstoupit má spotřebitel do 30 dnů od úpravy nebo informování o provedení úpravy. 

Závěrem

Nová pravidla pro digitální produkty budou jistě přinášet v praxi některé problémy. Nejasné bude u některých produktů už rozlišení mezi zbožím s digitálním prvkem a digitálním obsahem nebo službou, tedy otázka, jaká konkrétní ustanovení se budou na produkt aplikovat. U nových produktů bude také sporné, co bude při posuzování objektivního souladu obvyklé nebo co mohl spotřebitel rozumně očekávat, pokud nebude existovat žádné srovnání s obdobným produktem. Otázkou bude, jak se obchodníci vypořádají s povinností vrátit úplatu za produkt, budou-li úplatou osobní údaje. Bude zajímavé sledovat, jak se praxe a judikatura s těmito nejasnostmi vypořádá.