Novinky

Pravidelně Vám přinášíme novinky z různých právních oblastí

Novinka v ZOK: faktický vedoucí

2021-02-01, Mgr. Marian Boubel

Tento příspěvek se zabývá stručnou analýzou institutu tzv. faktického vedoucího (též stínový vedoucí či anglickým termínem shadow director), který byl do zákona o obchodních korporacích zaveden novelou s účinností od 1. ledna 2021.

Zobrazit více

Den lidských práv a jejich krize v době koronavirové

2020-12-10, Sára Tichá

Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo a vyhlásilo Všeobecnou deklaraci lidských práv, klíčový dokument, kterým státy celého světa poprvé stanovily společný standard mezinárodní ochrany základních práv a svobod.

Zobrazit více

Nízkoemisní Evropa a závazky České republiky

2020-12-02, Mgr. Tam Vu Thanh

Kvalita životního prostředí má příznivý účinek nejen na zdraví a blahobyt každého z nás, ale ovlivňuje taktéž celkovou kvalitu našeho života. Ostatně právo na příznivé životní prostředí patří mezi základní lidská práva definovaná nejen Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod, ale i značnou částí mezinárodních úmluv týkajících se lidských práv.

Zobrazit více