Ochranné známky a doménová jména aneb jak se vyhnout sporu

2019-11-08, Mgr. Kateřina Vášová


Ochranné známky

Problematiku ochranných známek upravuje zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen jako „zákon o OZ“), který stanoví, že ochrannou známkou může být jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky či služby jedné osoby od výrobků či služeb jiné osoby, a pokud je způsobilé být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek, a to tak, že je možno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.[1] Jednoduše řečeno, ochranná známka představuje nehmotné vlastnictví osoby, která si ochrannou známku řádně přihlásila. Ochranné známky se zapisují do rejstříku ochranných známek, do něhož je možné nahlédnout dálkovým přístupem, a který vede Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen jako „ÚPV“). V souvislosti s problematikou doménových jmen nás budou zajímat především ochranné známky slovní a kombinované.

Doménová jména

Doménová jména naproti tomu zvláštní zákonné úpravě nepodléhají. Zjednodušeně se jedná o jméno, které je přiřazeno k číselné IP adrese. Jako příklad doménového jména lze uvést „pravniprostor.cz“, kde „pravniprostor“ představuje specifickou doménu a „.cz“ reprezentuje tzv. TLD – doménu nejvyššího řádu, která popisuje základní skupinu doménových jmen. Právě TLD „.cz“ patří do skupiny národní TLD, která sdružuje domény České republiky.

Doménová jména s TLD .cz jsou evidována v registru, který vede zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC, z. s. p. o. na webové stránce https://www.nic.cz/whois/. V registru je možné zkontrolovat, zda již dané doménové jméno nemá někdo zaregistrované, a zda je tedy možné jej registrovat. Při registraci doménového jména je totiž na samotném zájemci o registraci doménového jména, aby prověřil, zda doménové jméno nekoliduje s případným právem třetí osoby, jelikož po sdružení CZ.NIC nelze požadovat, aby zjišťovalo oprávněnost žádosti o registraci.[2]

Doporučujeme tak před tím, než se rozhodnete pro registraci doménového jména, důkladně prověřit, zda již není doménové jméno registrováno.

Registrace doménového jména po podání přihlášky ochranné známky

Dle dikce zákona[3] má vlastník ochranné známky výlučné právo ochrannou známku užívat ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna, a nikdo nemá právo bez jeho souhlasu v obchodním styku označení chráněné ochrannou známkou užívat, ať už se jedná o označení shodné s ochrannou známkou, nebo označení jí podobné.

Den podání přihlášky ochranné známky k ÚPV označuje zároveň den vzniku práva přednosti. Následně je v rejstříku označen den zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek. Pokud den práva přednosti předchází dnu registrace shodného, případně podobného doménového jména, má vlastník ochranné známky v souladu se zákonem o OZ[4] na dané označení výlučné právo, a může se domáhat, aby bylo jeho užívání osobou, která si doménové jméno zaregistrovala, ukončeno.

Registrace doménového jména před podáním přihlášky ochranné známky

Pokud bylo doménové jméno zaregistrováno osobou odlišnou od vlastníka ochranné známky dříve, než byla podána přihláška ochranné známky, tedy přede dnem vzniku práva přednosti, nemá vlastník ochranné známky, která byla později zapsána, právo dožadovat se ukončení užívání takového doménového jména. To platí pouze za podmínky, že užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.[5] Uvedené ustanovení míří na případy tzv. cybersquattingu, který představuje spekulativní registrace doménového jména.

Užívá-li držitel doménového jména označení po právu, je vlastník ochranné známky povinen strpět užívání shodného či podobného doménového jména třetí osobou; je však samozřejmě možné dohodnout se na převedení doménového jména na vlastníka ochranné známky. Další možností, jak může vlastník ochranné známky získat práva ke shodnému nebo podobnému doménovému jménu, je registrovat jej poté, co dojde k expiraci doménového jména. To je však možné jen pokud držitel doménového jména registraci neprodlouží. Dnem expirace vejde doménové jméno do ochranné lhůty, která trvá 60 dní. Prvních 30 dní bude doména funkční a lze ji kdykoliv prodloužit. Dalších 30 dní již doména funkční nebude, ale stále ji bude možné prodloužit. Pokud v průběhu ochranné lhůty držitel doménu neprodlouží, je možné doménové jméno registrovat právě vlastníkem ochranné známky. Povětšinou si ale držitelé doménových jmen den expirace pohlídají.

Pro předejití sporu je tak žádoucí nejlépe ještě přede dnem podání přihlášky ochranné známky k ÚPV nechat dané označení zaregistrovat i jako doménové jméno.

Bylo by možné polemizovat, zda lze doménové jméno považovat za autorské dílo ve smyslu zákona o právu autorském (dále jen „AZ“). Dle našeho názoru by takové doménové jméno muselo splňovat požadavky AZ, a to požadavek jedinečnosti[6]. Jedinečnost je potřeba vykládat jako tvůrčí duševní činnost individuálního charakteru. Obecně doménová jména zákonné aspekty autorského díla nesplňují, leda by se jednalo o ryze specifické, a tedy jedinečné označení. Pokud by uvedené výjimečné označení mohlo být pokládáno za autorské dílo, mohl by autor podat námitky u ÚPV proti zápisu ochranné známky do rejstříku v souladu se zákonem o OZ[7]. Případy, kdy bude možné doménové jméno považovat za dílo autorské nicméně časté nejsou.

Alternativní řešení sporu

Pokud jde o prve nastíněnou situaci, kdy má vlastník ochranné známky právo dožadovat se ukončení užívání shodného či podobného doménového jména, má vždy možnost postupovat cestou krajního řešení představující soudní spor. Nevýhodou soudního sporu je především nákladnost a zdlouhavost.

Od roku 2015 existuje mimosoudní způsob řešení konfliktu, tzv. alternativní řešení sporu v souladu s Pravidly alternativního řešení sporů, vydanými sdružením CZ.NIC jako správcem ccTLD .cz[8]. Nejedná se o rozhodčí řízení ve smyslu právních předpisů upravujících rozhodčí řízení, nýbrž o „spor“ řešený osobou, která představuje tzv. experta. Pro úspěch v tomto řízení je nutné prokázat, že jméno domény je shodné či zaměnitelné s označením chráněným ochrannou známkou, a zároveň, že takové doménové jméno bylo registrováno či získáno, aniž by k tomuto jménu či ochranné známce měl držitel práva, případně že takové doménové jméno bylo registrováno, získáno či užíváno nikoliv v dobré víře.

V rámci tohoto řízení jsou možné pouze dva způsoby řešení, kterých se může navrhovatel domáhat, a to buď zrušení registrace domény, anebo převedení doménového jména na navrhovatele.[9] Řízení probíhá online na stránce https://domeny.soud.cz/. Návrh na zahájení tohoto řízení ale podléhá poplatkům v řádu desítek tisíců korun dle sazebníku Řádu pro řešení sporů o domény .cz, kdy není možná náhrada nákladů, a to ani v případě úspěchu v řízení.

Závěr

Odpověď na otázku, jak se vyhnout sporu mezi držitelem domény a vlastníkem ochranné známky, tak představuje zejména opatrnost a prozřetelnost budoucího vlastníka ochranné známky na straně jedné a pečlivost držitele doménového jména na straně druhé. Před registrací doménového jména je vhodné nejprve zkontrolovat registr doménových jmen i rejstřík ochranných známek. Před podáním přihlášky ochranné známky je optimální registrovat předmětné označení jako doménové jméno, popřípadě jej registrovat současně s podáním přihlášky ochranné známky. Pokud ke kolizi doménového jména a ochranné známky přece jen dojde, je nutné zvážit aspekty možných řešení, a k soudnímu sporu přistoupit, až pokud jiné způsoby řešení selžou.

 

[1] Ust. § 1a zákona o OZ.

[2] Dle čl. 21. Odpovědnost za škodu, bod 21.3. Pravidel registrace jmen domén v ccTLD .cz.

[3] Ust. § 8 odst. 1, odst. 2 zákona o OZ.

[4] Ust. § 8 odst. 1, odst. 2 zákona o OZ.

[5] Ust. § 10 odst. 2 zákona o OZ.

[6] Ust. § 2 odst. 1 AZ.

[7] Ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona o OZ.

[8] Pravidla alternativního řešení sporů tvoří Přílohu č. 3 Pravidel registrace jmen domén v ccTLD .cz.

[9] Dle čl. 3 Základní principy řešení sporů, bod 3.5. Pravidel alternativního řešení sporů.

doménová jména ochranná známka alternativní řešení sporů doménové spory