Fields and Services

GHS Legal provides legal services in various fields.

Právo energetiky

  • právne poradenstvo v konaniach o udelení licencií a povolení na vykonávanie činností v oblasti energetiky
  • zastupovanie klientov v konaniach pred regulačnými orgánmi
  • právne poradenstvo vo veci činnosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, štátnej podpory a cenovej regulácie