Odvetvia a služby

Advokátska kancelária GHS Legal ponúka svojím klientom právne služby v rôznych odvetviach.

Pracovné právo

  • vypracovanie pracovných a manažérskych zmlúv
  • právne poradenstvo pri kolektívnom vyjednávaní
  • právne poradenstvo súvisiace so zmenou pracovného pomeru vrátane hromadného prepúšťania
  • vypracovanie vnútro-firemných záväzných predpisov (vnútorné predpisy, pracovné poriadky, štatúty vedúcich zamestnancov
  • zastupovanie v konaniach pred príslušnými orgánmi verejnej správy (Inšpektorát práce, Sociálna poisťovňa a iné)
  • poradenstvo v rámci zamestnávania cudzincov, dočasného prideľovania zamestnancov
  • zastupovanie v rámci pracovnoprávnych sporoch