Dôvody prečo registrovať ochrannú známku

27.03.2015, Martin Kralik

Dôvody prečo registrovať ochrannú známku

Čo je to ochranná známka?

Podľa § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

„Ochrannou známkou je označenie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby vašich konkurentov od Vás”

Prečo registrovať ochrannú známku?

Registráciou Vám vzniká výlučné právo zabrániť komukoľvek používať označenie zhodné alebo zameniteľné s vašou ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby. Najdôležitejším dôvodom na registráciu označenia ako ochrannej známky je teda ochrana vášho označenia. V neposlednom rade registráciou ochrannej známky dávate nový rozmer vášmu obchodnému menu.

„Zviditeľnite seba a zaregistrujte si svoje označenie”

Ako registrovať ochrannú známku?

Je to jednoduché. K registrácii ochrannej známky potrebujeme Vami podpísané plnomocenstvo v dvoch vyhotoveniach, znenie alebo vyobrazenie označenia, ktoré je predmetom registrácie a krátku informáciu aké tovary a služby má označenie chrániť (zväčša je to spojené s oblasťou podnikania). V prípade, že budeme disponovať so všetkými podkladmi vyžadovaných zákonom a tieto budú spôsobilé na zápis, registrácia ochrannej známky trvá približne 4 až 6 mesiacov.

„Zverte svoje najcennejšie zložky podnikania odborníkom”