Novinky

Pravidelne Vám prinášame novinky z rôznych právnych oblastí

K možnosti intervenienta podať odvolanie voči rozsudku pre vadu procesného rozhodnutia o neprípustnosti jeho vstupu do konania

04.09.2018, Mgr. Marián Mészáros

Nie zriedka nastáva v aplikačnej praxi situácia, že intervenient vstúpi do sporového konania na základe svojho vlastného rozhodnutia (z vlastného podnetu). Intervenientom sa táto osoba v tomto sporom konaní stáva momentom, kedy doručí súdu podanie, z ktorého obsahu vyplýva prejavená vôľa intervenienta do konania vstúpiť. Týmto momentom nadobúda všetky procesné práva, ktoré mu zákon č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“) priznáva (napríklad aj právo nahliadať so spisu).

Zobraziť viac

Celoslovenská konferencia: Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR“)

24.11.2017, HLAVNÝ PARTNER PODUJATIA: Advokátska kancelária GHS Legal

Sprostredkovateľ, prenos osobných údajov a dozor nad ochranou osobných údajov

JUDr. Jakub Uhrinčať, Advokátska kancelária GHS Legal, s. r. o.

JUDr. Pavol Szabo, Advokátska kancelária GHS Legal, s. r. o.

Mgr. Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov SR

  • Sprostredkovateľ (práva a povinnosti, zmluva s prevádzkovateľom, zmeny v postavení oproti doterajšej úprave)
  • Prenos osobných údajov
  • Kontrola podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov (práva a povinnosti kontrolovanej osoby, práva a povinnosti kontrolného orgánu) a sankcie za porušenie zákonných povinností

http://konferencie.pp.sk/2017/ochrana-osobnych-udajov-podla-noveho-zakona/

Zobraziť viac

Preventivní restrukturalizace a oddlužení podnikatelů jako nové prvky insolvenčního práva?

05.09.2017, Mgr. Bc. Pavel Martiník

Evropská komise podala v závěru roku 2016 návrh nové směrnice COM 2016 723 o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení. Předkladatel v předmluvě zdůvodňuje potřebnost vydání směrnice nadměrnou zadlužeností osob, neboť podle dostupných údajů je v Evropské unii trvale v prodlení s platbami 11,4 % občanů, nicméně směrnice se paradoxně na řešení dluhové situace fyzických osob-nepodnikatelů nevztahuje. Co konkrétně návrh směrnice tedy přináší?

Zobraziť viac

Konec transparentnosti státních společností?

05.09.2017, Mgr. Bc. Pavel Martiník

Ústavní soud se ve svém nálezu IV. ÚS 1146/16[1] ze dne 20. června 2017 vyjádřil k charakteru společnosti ČEZ a.s. ve vztahu k ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a konstatoval, že společnost ČEZ a.s. se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje za povinný subjekt.

Zobraziť viac

Dlužníci pozor. Prohlášení konkursu na majetek vašeho věřitele má zásadní důsledky pro plnění dluhu

05.04.2017, Mgr. Klára Švandelíková

Nenápadné ustanovení insolvenčního zákona může značně zkomplikovat život řadě dlužníků. Pokud totiž po prohlášení konkursu na majetek osoby, která je jejich věřitelem, plní tomuto věřiteli a plnění se nedostane do majetkové podstaty, nezprošťují se tímto plněním svého závazku. Jinými slovy, dluh není splněn, není-li o plnění obohacena majetková podstata. Může se tak stát, že po nich bude insolvenční správce dluh úspěšně (znovu) vymáhat.

Zobraziť viac

Absence předžalobní výzvy a (přesto) přiznané náklady řízení

05.04.2017, Mgr. Klára Švandelíková

Již čtvrtým rokem má žalobce, který chce dosáhnout na náhradu nákladů řízení, povinnost zaslat žalovanému nejméně sedm dní před podáním žaloby tzv. předžalobní výzvu. V ní by měl dlužníka kvalifikovaně vyzvat k plnění – sdělit mu, co po něm žádá, z jakého titulu a v jaké výši.[1] Uvedenou podmínku přiznání nákladů řízení procesně úspěšnému žalobci obsahuje ustanovení § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o.s.ř.“). Dnes již ustálená judikatorní praxe však zákonné pravidlo značně relativizuje.

[1] Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 498 a násl.

Zobraziť viac