Novinky

Pravidelne Vám prinášame novinky z rôznych právnych oblastí

Pole intertemporality civilného sporového poriadku a preddavok na trovy konania v jeho tieni

19.08.2015, Pavol Szabó

Zaujímavý je v tomto ohľade článok doc. Števčeka z bulletinu slovenskej advokácie 3/2015 (str. 22 až 30), ktorý sa práve zaoberá intertemporalitou vo vzťahu k novému Civilnému sporovému poriadku (CSP). Navyše autor článku je zároveň predsedom rekodifikačnej komisie, teda článok môžeme považovať za určitú „postrannú dôvodovú správu“ k prechodným ustanoveniam CSP, keďže riadna osobitná dôvodová správa zastala (pochopiteľne aj z dôvodu extenzívnosti kódexu) koncízny prístup.

Zobraziť viac

Whistleblowing

28.06.2015, Jakub Uhrinčať

Dňa 1.7.2015 uplynie lehota na splnenie povinností zavedených novým zákonom č.307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovanímprotispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov si upozorňujemena zákonné povinnosti, ktoré sú niektorí zamestnávatelia povinní splniť douvedenej zákonnej lehoty

Zobraziť viac

Arcana imperii, skutočný ratio legis preddavku na trovy konania oficiálne odhalený?

28.06.2015, JUDr. Pavol Szabo

O konštrukte vloženom do § 141a OSP bolo niečo napísané, aj keď z iného uhla pohľadu. Text predmetného blogu sa dotkol aj poslednej vety § 141a ods. 1 OSP, ktorá stanovuje podmienku zastavenia súdneho konania, teda podľa môjho názoru táto veta takpovediac predstavuje dušu inštitútu preddavku na trovy konania. Spomínaná veta pôvodne znela „ak navrhovateľ preddavok na trovy konania v určenej lehote nezloží a odporca, ktorý má povinnosť zložiť preddavok, ho zložil, súd konanie v lehote 15 dní od uplynutia lehoty na zloženie preddavku na trovy konania zastaví.”

Zobraziť viac

Dôvody prečo registrovať ochrannú známku

27.03.2015, Martin Kralik
Dôvody prečo registrovať ochrannú známku

Podľa § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. 

Zobraziť viac