Novinky

Pravidelne Vám prinášame novinky z rôznych právnych oblastí

Arcana imperii, skutočný ratio legis preddavku na trovy konania oficiálne odhalený?

28.06.2015, JUDr. Pavol Szabo

O konštrukte vloženom do § 141a OSP bolo niečo napísané, aj keď z iného uhla pohľadu. Text predmetného blogu sa dotkol aj poslednej vety § 141a ods. 1 OSP, ktorá stanovuje podmienku zastavenia súdneho konania, teda podľa môjho názoru táto veta takpovediac predstavuje dušu inštitútu preddavku na trovy konania. Spomínaná veta pôvodne znela „ak navrhovateľ preddavok na trovy konania v určenej lehote nezloží a odporca, ktorý má povinnosť zložiť preddavok, ho zložil, súd konanie v lehote 15 dní od uplynutia lehoty na zloženie preddavku na trovy konania zastaví.”

Zobraziť viac

Dôvody prečo registrovať ochrannú známku

27.03.2015, Martin Kralik
Dôvody prečo registrovať ochrannú známku

Podľa § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. 

Zobraziť viac