Novinky

Pravidelne Vám prinášame novinky z rôznych právnych oblastí

Stejná práce, různá mzda aneb Ústí není Praha

18.12.2018, Mgr. Bc. Klára Švandelíková

Situace na trhu práce je v Praze oproti většině míst v České republice značně odlišná, alespoň jde-li o množství pracovních příležitostí a mzdové podmínky. Zdá se tak logické, že zaměstnavatel nabízí uchazeči o práci v Ústí nad Labem nižší odměnu než jeho pražskému kolegovi. Je však takový tržní přístup v souladu se zákonem?

Zobraziť viac

Pozor na závazek uzavřít kupní smlouvu, v rezervační smlouvě může být sjednán neplatně

18.12.2018, Mgr. Bc. Klára Švandelíková

Činnost realitních zprostředkovatelů je pro realitní trh typická a pro mnohé jeho účastníky nepostradatelná. Vzhledem k rozsáhlé a poměrně konstantní judikatuře, která se zprostředkování realitních transakcí věnuje, by se dalo předpokládat, že jsou si realitní zprostředkovatelé vědomi všech právních aspektů své činnosti. Praxe však ukazuje, že tomu tak vždy není.

Zobraziť viac

Ochrana osobných údajov zamestnancov vo svetle zmien v oblasti ochrany osobných údajov v rámci Európskej únie, část I.

01.11.2018, JUDr. Erik Schwarcz, MBA

Téma tohto príspevku je bez akýchkoľvek pochybností aktuálnou témou, ktorá v súčasti rezonuje ako v odbornej tak aj tej menej odbornej verejnosti a to najmä z dôvodu prijatia Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“).

Zobraziť viac

K možnosti intervenienta podať odvolanie voči rozsudku pre vadu procesného rozhodnutia o neprípustnosti jeho vstupu do konania

04.09.2018, Mgr. Marián Mészáros

Nie zriedka nastáva v aplikačnej praxi situácia, že intervenient vstúpi do sporového konania na základe svojho vlastného rozhodnutia (z vlastného podnetu). Intervenientom sa táto osoba v tomto sporom konaní stáva momentom, kedy doručí súdu podanie, z ktorého obsahu vyplýva prejavená vôľa intervenienta do konania vstúpiť. Týmto momentom nadobúda všetky procesné práva, ktoré mu zákon č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“) priznáva (napríklad aj právo nahliadať so spisu).

Zobraziť viac

Celoslovenská konferencia: Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR“)

24.11.2017, HLAVNÝ PARTNER PODUJATIA: Advokátska kancelária GHS Legal

Sprostredkovateľ, prenos osobných údajov a dozor nad ochranou osobných údajov

JUDr. Jakub Uhrinčať, Advokátska kancelária GHS Legal, s. r. o.

JUDr. Pavol Szabo, Advokátska kancelária GHS Legal, s. r. o.

Mgr. Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov SR

  • Sprostredkovateľ (práva a povinnosti, zmluva s prevádzkovateľom, zmeny v postavení oproti doterajšej úprave)
  • Prenos osobných údajov
  • Kontrola podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov (práva a povinnosti kontrolovanej osoby, práva a povinnosti kontrolného orgánu) a sankcie za porušenie zákonných povinností

http://konferencie.pp.sk/2017/ochrana-osobnych-udajov-podla-noveho-zakona/

Zobraziť viac