Novinky

Pravidelne Vám prinášame novinky z rôznych právnych oblastí

Pozor na závazek uzavřít kupní smlouvu, v rezervační smlouvě může být sjednán neplatně

18.12.2018, Mgr. Bc. Klára Švandelíková

Činnost realitních zprostředkovatelů je pro realitní trh typická a pro mnohé jeho účastníky nepostradatelná. Vzhledem k rozsáhlé a poměrně konstantní judikatuře, která se zprostředkování realitních transakcí věnuje, by se dalo předpokládat, že jsou si realitní zprostředkovatelé vědomi všech právních aspektů své činnosti. Praxe však ukazuje, že tomu tak vždy není.

Zobraziť viac

Ochrana osobných údajov zamestnancov vo svetle zmien v oblasti ochrany osobných údajov v rámci Európskej únie, část I.

01.11.2018, JUDr. Erik Schwarcz, MBA

Téma tohto príspevku je bez akýchkoľvek pochybností aktuálnou témou, ktorá v súčasti rezonuje ako v odbornej tak aj tej menej odbornej verejnosti a to najmä z dôvodu prijatia Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“).

Zobraziť viac

K možnosti intervenienta podať odvolanie voči rozsudku pre vadu procesného rozhodnutia o neprípustnosti jeho vstupu do konania

04.09.2018, Mgr. Marián Mészáros

Nie zriedka nastáva v aplikačnej praxi situácia, že intervenient vstúpi do sporového konania na základe svojho vlastného rozhodnutia (z vlastného podnetu). Intervenientom sa táto osoba v tomto sporom konaní stáva momentom, kedy doručí súdu podanie, z ktorého obsahu vyplýva prejavená vôľa intervenienta do konania vstúpiť. Týmto momentom nadobúda všetky procesné práva, ktoré mu zákon č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“) priznáva (napríklad aj právo nahliadať so spisu).

Zobraziť viac

Celoslovenská konferencia: Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR“)

24.11.2017, HLAVNÝ PARTNER PODUJATIA: Advokátska kancelária GHS Legal

Sprostredkovateľ, prenos osobných údajov a dozor nad ochranou osobných údajov

JUDr. Jakub Uhrinčať, Advokátska kancelária GHS Legal, s. r. o.

JUDr. Pavol Szabo, Advokátska kancelária GHS Legal, s. r. o.

Mgr. Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov SR

  • Sprostredkovateľ (práva a povinnosti, zmluva s prevádzkovateľom, zmeny v postavení oproti doterajšej úprave)
  • Prenos osobných údajov
  • Kontrola podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov (práva a povinnosti kontrolovanej osoby, práva a povinnosti kontrolného orgánu) a sankcie za porušenie zákonných povinností

http://konferencie.pp.sk/2017/ochrana-osobnych-udajov-podla-noveho-zakona/

Zobraziť viac

Preventivní restrukturalizace a oddlužení podnikatelů jako nové prvky insolvenčního práva?

05.09.2017, Mgr. Bc. Pavel Martiník

Evropská komise podala v závěru roku 2016 návrh nové směrnice COM 2016 723 o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení. Předkladatel v předmluvě zdůvodňuje potřebnost vydání směrnice nadměrnou zadlužeností osob, neboť podle dostupných údajů je v Evropské unii trvale v prodlení s platbami 11,4 % občanů, nicméně směrnice se paradoxně na řešení dluhové situace fyzických osob-nepodnikatelů nevztahuje. Co konkrétně návrh směrnice tedy přináší?

Zobraziť viac